Bizottságok

Pénzügyi Bizottság

Feladatai:

véleményezi a községi önkormányzati és intézményei éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló beszámoló tervezeteit,
figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
vizsgálja az önkormányzatnál és intézménynél a pénzkezelési szabályzat megtartását, ellenőrzi a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,
javaslatot tesz a képviselő-testületnek a megpályázandó cél- és címzett támogatásokra,
véleményezi az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését, és megszüntetését,
javaslatot készít a költségvetés általános és céltartalék felhasználására és döntésre előkészíti azt,
véleményezi, minősíti a községi önkormányzathoz benyújtott egyedi pénzügyi támogatási kérelmeket,
véleményezi a községi önkormányzat saját fejlesztési, rekonstrukciós és felújítási terveit,
Elnök: Hajagos Dezső képviselő
Tagok:
Szél Mihály képviselő
Kun László képviselő


Ügyrendi Bizottság

Feladatai:

elkészíti a testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, figyelemmel kíséri hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra,
előkészíti, véleményezi a képviselő-testület rendeleteit, ellenőrzi az önkormányzat döntéseinek végrehajtását,
előkészíti és közreműködik a helyi népszavazás lebonyolításában, véleményt nyilvánít területszervezési ügyekben,
döntésre előkészíti a polgármesterrel, alpolgármesterrel, jegyzővel szembeni összeférhetetlenségi és fegyelmi, anyagi kártérítési ügyeket,
javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére,
javaslatot készít a polgármester jutalmazására, egyéb személyi juttatásainak megállapítására,
segíti az önkormányzati társulás szervezését,
közreműködik a község közbiztonságával összefüggő feladatok ellátásának segítésében,
ellátja a 2000. évi XCVI. tv. (A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről )által szabályozott képviselői vagyonnyilatkozat tételével összefüggő feladat és hatásköröket,
nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat,
lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást,
a bizottság e munkája során igénybe veszi a jegyző szakmai közreműködését a technikai feladatok lebonyolítása kapcsán
Elnök: Szél Mihály képviselő
Tagok:
Nagyné Balog Erzsébet képviselő
Kun László képviselő


Egészségügyi és Szociális Bizottság

Feladatai:

folyamatosan elemzi és értékeli az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét,
az 5/2000. (V. 31.) Ör. sz. helyi rendelet alapján - mely a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szól - átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket látja el:
- a lakásfenntartási támogatás,
- az ápolási díj méltányosság címén való megállapítása,
- az átmeneti segély,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás kérelmek esetében dönt.
a 6/1997. (XII. 3.) Ör. sz. helyi rendelet alapján - mely a gyermekvédelmi támogatásról szól átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket látja el:
- elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra benyújtott kérelmeket.
Elnök: Nagyné Balog Erzsébet képviselő
Tagok:
Dr.Torgyik Emőke képviselő  

Kutasiné Balla Erika képviselő
Szórád Béláné nem képviselő