Bizottságok

Pénzügyi Bizottság

Feladatai:

 • véleményezi a községi önkormányzati és intézményei éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló beszámoló tervezeteit
 • figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
 • vizsgálja az önkormányzatnál és intézménynél a pénzkezelési szabályzat megtartását, ellenőrzi a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését
 • javaslatot tesz a képviselő-testületnek a megpályázandó cél- és címzett támogatásokra
 • véleményezi az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését, és megszüntetését
 • javaslatot készít a költségvetés általános és céltartalék felhasználására és döntésre előkészíti azt
 • véleményezi, minősíti a községi önkormányzathoz benyújtott egyedi pénzügyi támogatási kérelmeket
 • véleményezi a községi önkormányzat saját fejlesztési, rekonstrukciós és felújítási terveit

Elnök:

Tóthné Vén Nikolett képviselő


Tagok:
Szél Mihály képviselő
Makány Mariann képviselő


Ügyrendi Bizottság

Feladatai:

 • elkészíti a testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, figyelemmel kíséri hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra
 • előkészíti, véleményezi a képviselő-testület rendeleteit, ellenőrzi az önkormányzat döntéseinek végrehajtását
 • előkészíti és közreműködik a helyi népszavazás lebonyolításában, véleményt nyilvánít területszervezési ügyekben
 • döntésre előkészíti a polgármesterrel, alpolgármesterrel, jegyzővel szembeni összeférhetetlenségi és fegyelmi, anyagi kártérítési ügyeket
 • javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére
 • javaslatot készít a polgármester jutalmazására, egyéb személyi juttatásainak megállapítására
 • segíti az önkormányzati társulás szervezését
 • közreműködik a község közbiztonságával összefüggő feladatok ellátásának segítésében
 • ellátja a 2000. évi XCVI. tv. (A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről )által szabályozott képviselői vagyonnyilatkozat tételével összefüggő feladat és hatásköröket
 • nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat
 • lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást
 • a bizottság e munkája során igénybe veszi a jegyző szakmai közreműködését a technikai feladatok lebonyolítása kapcsán

Elnök:

Szél Mihály képviselő


Tagok:
Nagyné Balog Erzsébet képviselő
Makány Mariann képviselő


Egészségügyi és Szociális Bizottság

Feladatai:

 • folyamatosan elemzi és értékeli az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét az 5/2000. (V. 31.) Ör. sz. helyi rendelet alapján - mely a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szól - átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket látja el:

           - a lakásfenntartási támogatás,

           - az ápolási díj méltányosság címén való megállapítása,
           - az átmeneti segély,
           - étkeztetés,
           - házi segítségnyújtás kérelmek esetében dönt.

 • a 6/1997. (XII. 3.) Ör. sz. helyi rendelet alapján - mely a gyermekvédelmi támogatásról szól átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket látja el:

           - elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra benyújtott kérelmeket


Elnök:

Nagyné Balog Erzsébet képviselő


Tagok:

Szórád Béláné nem képviselő